Žďár-Jesenice u Rakovníka, Czechia

PRAVIDLA GOLFU

Group-73.png

Chování hráčů

Stručný průvodce Pravidly golfu
Tento průvodce poskytuje jednoduchá vysvětlení běžných pravidlových situací. Není ale náhradou za plnou edici Pravidel golfu, se kterou by ses měl v případě jakýchkoli nejasností poradit. Podrobnější informace ohledně zde popsaných situací nalezneš vždy u příslušného Pravidla. Na konci průvodce je pak uveden stručný slovníček zde použitých pojmů. Obsáhlejší seznam najdeš v oddíle Definic plné edice Pravidel golfu.
Chování hráčů a Pravidla (Pravidlo 1)
Ode všech hráčů se očekává hra v souladu s duchem hry podle následujícího:
 • Bezúhonný přístup – například tím, že dodržují Pravidla, sami si udělují tresty a jsou čestní ve všech aspektech hry.
 • Ohleduplnost k ostatním – například tím, že hrají bez zdržování a ve svižném tempu, dbají na bezpečnost ostatních a nevyrušují jiné hráče při hře.
 • Péče o hřiště – například tím, že vracejí vyseknuté drny, uhrabávají bankry, opravují stopy po dopadech míčů a nijak zbytečně nepoškozují hřiště.
Pozor – za hrubý přestupek proti chování nebo duchu hry můžeš být diskvalifikován! Očekává se, že sám poznáš, že jsi porušil Pravidla, a že budeš čestný při udílení svých vlastních trestů.
Tresty mají za cíl zrušit jakoukoli případnou výhodu. Existují tři stupně trestů:
 • Jedna trestná rána: Uděluje se jak ve hře na jamky, tak ve hře na rány.
 • Všeobecný trest: Ztráta jamky ve hře na jamky, dvě trestné rány ve hře na rány.
 • Diskvalifikace: Uděluje se jak ve hře na jamky, tak ve hře na rány.
Poznámka: Stableford je formou hry na rány.
Ve hře na jamky se můžete se soupeřem dohodnout na řešení pravidlové situace, pokud tím vědomě neporušíte Pravidla.
Ve hře na rány bys měl jakoukoli nejasnost vzniklou během hry nahlásit Soutěžnímu výboru předtím, než odevzdáš svůj výsledkový lístek. Pokud si během hry nejsi jist, jak postupovat, můžeš případně nahlásit a realizovat hru dvěma míči – o výsledku jamky pak rozhodne Soutěžní výbor (Pravidlo 20.1c(3)).
Jestliže se domníváš, že nějaký jiný hráč ve hře na rány porušil nebo mohl porušit Pravidla, je Tvou povinností toto sdělit jemu, jeho zapisovateli, rozhodčímu nebo Soutěžnímu výboru, protože tím chráníš jak jeho, tak zejména ostatní hráče v soutěži.

Obecná doporučení

Před zahájením kola by sis měl:
 • Přečíst Místní pravidla uvedená na výsledkovém lístku nebo na nástěnce.
 • Označit svůj míč nějakou identifikační značkou; Řada hráčů hraje míče stejné značky a typu, a pokud nebudeš schopen identifikovat svůj míč, bude považován za ztracený (Pravidlo 18.2).
 • Přepočítat své hole; Můžeš jich mít nejvýše 14 (Pravidlo 4.2).
Během kola:
 • Nežádej o radu nikoho kromě svého nosiče, svého partnera (tj. hráče hrajícího za Tvou stranu) nebo jeho nosiče; Nedávej radu nikomu kromě svého partnera; Můžeš se nicméně ptát resp. odpovídat na otázky ohledně Pravidel, vzdáleností a polohy trestných oblastí, praporkové tyče apod. (Pravidlo 10.2).
 • Během hraní jamky nehraj žádné cvičné rány (Pravidlo 5.5). Po dohrání jamky nicméně můžeš, než začneš hrát další jamku, případně cvičně patovat a přihrávat na právě dohraném jamkovišti, příštím odpališti nebo cvičném jamkovišti. Neměl bys tím ale zdržovat hru!
Po dohrání kola:
 • Ve hře na jamky zajisti, aby byl výsledek zápasu zveřejněn.
 • Ve hře na rány zajisti, aby Tvůj výsledkový lístek byl řádně vyplněn, podepsán Tebou a Tvým zapisovatelem a bez prodlení ho odevzdej Soutěžnímu výboru (Pravidlo 3.3). Pokud si nejsi něčím jist, vyřeš to se Soutěžním výborem, než odevzdáš svůj výsledkový lístek – pak už bude pozdě!

Hřiště

Hřiště (Pravidlo 2)
Je definováno pět oblastí hřiště. První z nich je pole, které zahrnuje celé hřiště s výjimkou těchto čtyř specifických oblastí:
 • Odpaliště jamky, kterou právě hraješ (Pravidlo 6.2),
 • Všechny trestné oblasti (Pravidlo 17),
 • Všechny bankry (Pravidlo 12), a
 • Jamkoviště jamky, kterou právě hraješ (Pravidlo 13).
Je důležité vědět, v jaké oblasti hřiště Tvůj míč leží, protože na základě toho platí různá Pravidla pro to, jak můžeš svůj míč hrát či získat úlevu.
Jestliže Tvůj míč leží zároveň ve více oblastech hřiště, pak se má za to, že leží v té z nich, která se v následujícím seznamu vyskytne jako první:
trestná oblast – bankr – jamkoviště – odpaliště – pole.
Na hřišti mohou byt vyznačeny oblasti se zákazem hry. V případě, že Tvůj míč v takové oblasti leží, nebo Ti taková oblast překáží v zamýšleném postoji nebo prostoru švihu, musíš využít příslušnou úlevu (Pravidla 16 a 17).

Odpaliště

Odpaliště (Pravidlo 6.2)
Jestliže na začátku jamky zahraješ míč odjinud než z odpaliště (včetně odehrání od nesprávných odpališťových kamenů určených k označení jiného odpaliště na té samé nebo jiné jamce):
 • Hra na jamky. Není to trestné a svůj míč hraješ, jak leží, avšak Tvůj soupeř může tuto ránu zrušit a Ty pak musíš hrát znovu z odpaliště.
 • Hra na rány. Obdržíš všeobecný trest (dvě trestné rány) a musíš toto pochybení napravit tím, že zahraješ míč z odpaliště. Příslušná rána, jakož i všechny další rány zahrané předtím, než toto pochybení napravíš, se nepočítají. Jestliže toto pochybení nenapravíš, jsi diskvalifikován (ve Stablefodru místo toho získáš na dané jamce nula bodů).
Povrch odpaliště si můžeš téměř libovolně upravit, včetně vytvoření nebo zahlazení terénní nerovnosti nebo odstranění vody, rosy nebo jinovatky. Míč na odpališti můžeš nasadit na vyhovující týčko nebo třeba hromádku písku, ale můžeš ho také hrát jen tak ze země.
Jestliže Tvůj míč ve hře je na odpališti (třeba po nepovedené ráně), můžeš ho hrát, jak leží, nebo ho beztrestně zvednout či posunout a odehrát ho z jakéhokoli místa na odpališti, přičemž ho můžeš i nasadit.

Pole

Pole – Základní pravidla a běžné úlevy
Pole je popsáno ve výše v sekci „Hřiště“ a zahrnuje fervej, raf, křoví, stromy atd., zkrátka všechno, co není v některé ze čtyř dalších specifických oblastí. Běžně hraješ míč, jak leží, ledaže chceš, můžeš nebo musíš využít nějakou úlevu.
Běžné úlevové situace, když Tvůj míč je v poli, jsou:
 • Nehratelný míč (Pravidlo 19) – úleva s trestem
 • Zabořený míč (Pravidlo 16.3) – beztrestná úleva
 • Překážení abnormálního stavu hřiště (Pravidlo 16.1) – beztrestná úleva
 • Překážení pohyblivé závady (Pravidlo 15.2) – beztrestná úleva
 • Překážení volných přírodních předmětů (Pravidlo 15.1) – možná úleva
 • Překážení nesprávného jamkoviště (Pravidlo 13.1f) – povinná beztrestná úleva
Rozhodnutí, zda je Tvůj míč nehratelný, je čistě na Tobě. Doporučuje se zvážit všechny aspekty situace – obtížnost polohy, vlastní schopnosti, naději zamýšlené rány na úspěch apod.

Pole

Pokud se míč při úlevě pro nehratelný míč zastaví v jiné nebo stejné nehratelné poloze v rámci dané oblasti úlevy, není to důvod pro opakování spuštění – míč je ve hře a nová úleva pro nehratelný míč je možná jen s další jednou trestnou ranou.

Pole

Co to znamená, že je míč zabořený, najdeš ve slovníčku pojmů na konci tohoto průvodce.
Pokud je míč zabořen ve stěně bankru, nemusí být místo těsně za míčem v poli. Pak je referenčním bodem nejbližší místo v poli, ne blíže jamce. Patrně to i tak bude v příkrém svahu.
Jestliže Ti fyzicky překáží nějaký abnormální stav hřiště (třeba cesta, lavička, postřikovač, krtinec nebo louže náhodné vody), máš nárok na beztrestnou úlevu. Míč ale většinou můžeš i hrát, jak leží, pokud chceš, ledaže jde o oblast se zákazem hry (třeba čerstvě oseté odpaliště), kdy úlevu musíš využít.

Pole

Při využití beztrestné úlevy od abnormálního stavu hřiště stojí za to si vše předem dobře rozmyslet včetně možnosti hrát míč, jak leží. Nejbližší místo úplné úlevy a příslušná oblast úlevy totiž poskytnou úlevu pouze od daného abnormálního stavu hřiště, ale ne už od jiných podmínek (např. rafu, křoví nebo stromů). Každopádně nejbližší místo úplné úlevy nemusí být stejně daleko od jamky, jako původní poloha míče, ani nemusí nabídnout snadno či vůbec hratelnou polohu.

Pole

Volné přírodní předměty a pohyblivé závady nejsou brány jako zamýšlená součást výzvy hřiště a běžně je můžeš odstranit, když Ti překážejí ve hře.
Avšak musíš být opatrný, když hýbeš volnými přírodními předměty blízko svého míče mimo jamkoviště, protože pokud bys tím způsobil, že se Tvůj míč pohne, budeš potrestán jednou trestnou ranou a míč musíš vrátit.
Beztrestná úleva od pohyblivých závad je pak možná kdekoli na hřišti, včetně trestných oblastí. Úleva od pohyblivé závady je jednoduchá – závadu prostě odstraníš, a pokud se přitom míč pohne, beztrestně ho vrátíš na původní místo.

Pole

Jiné je to v případě, když míč leží v pohyblivé závadě nebo na ní:

Pole

Nesprávné jamkoviště překáží, když na něm Tvůj míč leží, nebo když Ti překáží v předpokládaném postoji nebo prostoru švihu. Z důvodu ochrany tohoto jamkoviště před poničením je úleva povinná

Trestné oblasti

Trestné oblasti jsou určeny buď jako červené, nebo jako žluté. Toto ovlivňuje Tvoje možnosti úlevy (viz následující diagramy).
Můžeš stát v trestné oblasti a hrát míč z místa mimo trestnou oblast, a to i poté, co využiješ úlevu z trestné oblasti.
Tvůj míč je v trestné oblasti, jestliže jakákoli jeho část leží na zemi nebo na čemkoli jiném uvnitř okrajů trestné oblasti nebo se toho dotýká, nebo když je nad okrajem trestné oblasti nebo libovolné jiné části trestné oblasti.
Můžeš buď beztrestně hrát míč, jak leží (přičemž Pravidla nijak neomezují, jak může být hrán míč v trestné oblasti), nebo hrát míč z místa mimo trestnou oblast, když využiješ úlevu s trestem.
Jestliže Tvůj míč nebyl nalezen a je známo nebo prakticky jisto, že se zastavil v trestné oblasti, můžeš využít úlevu s trestem podle tohoto Pravidla. Avšak jestliže není známo nebo prakticky jisto, že se Tvůj míč zastavil v trestné oblasti, je Tvůj míč ztracen a Ty musíš postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti.
Jestliže je Tvůj míč v trestné oblasti, nemáš možnost využít úlevu pro překážení abnormálního stavu hřiště, zabořený míč (Pravidlo 16.3) nebo nehratelný míč.
Tvou jedinou možností úlevy je úleva s trestem podle Pravidla 17. Běžné úlevové postupy, když Tvůj míč je v trestné oblasti, jsou:

Trestné oblasti​

Trestné oblasti

Pamatuj, že i z červené trestné oblasti máš obě základní možnosti úlevy tj. na původní místo (se ztrátou rány a vzdálenosti) a dozadu po spojnici – někdy to může být lepší volba!
Stranová úleva na opačném okraji trestné oblasti není standardně dostupná, ale Soutěžní výbor ji může pro vybrané trestné oblasti v rámci Místních pravidel povolit.

Bankry

Bankry – Základní pravidla a běžné úlevy (Pravidlo 12)
Tvůj míč je také v bankru, když se nachází uvnitř okrajů bankru a leží na (nebo uvnitř) volném přírodním předmětu, pohyblivé závadě, abnormálním stavu hřiště nebo nedílné součásti, která je v bankru.
Jestliže Tvůj míč leží na půdě nebo trávě nebo jiném rostoucím nebo připevněném přírodním objektu uvnitř okrajů bankru, aniž by se dotýkal písku, pak není v bankru.
Předtím, než zahraješ míč v bankru, můžeš odstranit volné přírodní předměty a pohyblivé závady, avšak naopak nesmíš:
 • Úmyslně se dotknout písku v bankru rukou, holí, hráběmi nebo jiným předmětem za účelem zjištění stavu písku pro svou příští ránu, nebo
 • Dotknout se písku v bankru holí:
  • V prostoru bezprostředně před svým míčem nebo za ním (vyjma jak je povoleno při řádném hledání míče nebo při odstraňování volného přírodního předmětu nebo pohyblivé závady),
  • Při cvičném švihu, nebo
  • Při nápřahu k ráně.

Bankry

Vyjma případů uvedených výše jsou povoleny následující úkony:
 • Zavrtání se nohama při zaujímání postoje pro cvičný švih nebo ránu,
 • Uhlazení bankru v rámci péče o hřiště,
 • Odložení holí, výstroje nebo dalších předmětů v bankru (ať už odhozením nebo
 • Měření, označení, zvednutí nebo vrácení míče nebo jiný úkon podle Pravidel,
 • Opírání se o hůl v rámci odpočinku, zachování rovnováhy nebo zabránění pádu, nebo
 • Udeření do písku z frustrace nebo v hněvu.
Běžné úlevové situace, když Tvůj míč je v bankru, jsou:

Bankry

Jamkoviště

Jamkoviště – Základní pravidla a běžné úlevy (Pravidlo 13)
Tvůj míč je na jamkovišti, když jakákoli část míče:
 • Se dotýká jamkoviště, nebo
 • Leží na něčem nebo uvnitř něčeho (třeba jako je volný přírodní předmět nebo závada) a je uvnitř okrajů jamkoviště.
Tvůj míč na jamkovišti může být zvednut a očištěn. Místo, kde míč ležel, musí být označeno předtím, než je míč zvednut, a míč musí být vrácen na původní místo. Během kola můžeš na jamkovišti vykonat následující dva úkony bez ohledu na to, jestli je Tvůj míč na jamkovišti nebo ne:
 • Písek a volná zemina na jamkovišti (avšak ne kdekoli jinde na hřišti) mohou být beztrestně odstraněny.
 • Můžeš beztrestně opravit poškození jamkoviště tak, že podnikneš rozumné kroky k tomu, abys uvedl jamkoviště do co možná původního stavu, avšak pouze:
  • Za použití své ruky, nohy nebo další části těla nebo běžného nástroje k opravě stop po dopadu míčů, týčka, hole nebo jiné běžné součásti výstroje, a
  • Bez zbytečného zdržování hry.
Nicméně jestliže zlepšíš jamkoviště tím, že Tvoje úkony překročí rozumnou míru potřebnou k obnově jamkoviště do původního stavu, obdržíš všeobecný trest. Pojem „poškození jamkoviště“ znamená jakékoli poškození způsobené osobou nebo
vnějším vlivem, jako třeba:
 • Stopy po dopadech míčů, poškození způsobené botami (třeba otisky hřebíků bot) a škrábance nebo prohlubně způsobené výstrojí nebo praporkovou tyčí,
 • Ucpávky starých jamek, travní záplaty, spáry mezi travními drny a škrábance nebo prohlubně způsobené nástroji nebo vozidly údržby,
 • Zvířecí stopy nebo otisky kopyt, a
 • Zapuštěné předměty (jako kameny, šišky nebo týčka).
Avšak „poškození jamkoviště“ nezahrnuje žádné poškození nebo stav, které jsou výsledkem:
 • Běžných údržbových zásahů směřujících k zachování stavu jamkoviště (jako jsou provzdušňovací díry nebo drážky po prořezu),
 • Závlahy nebo deště nebo jiných přírodních sil,
 • Přírodních nedokonalostí povrchu (jako jsou plevel, holá místa, nemocné plochy nebo oblasti s nerovnoměrným růstem trávy), nebo
 • Běžného opotřebení jamky.

Jamkoviště

Beztrestná úleva na jamkovišti se liší od podobné úlevy v poli:

Praporková tyč; Hledání míče; Zvednutí a vrácení míče

Praporková tyč (Pravidlo 13.2)
Praporkovou tyč můžeš ponechat v jamce, nebo ji můžeš nechat odstranit (včetně toho, že si ji necháš někým obsluhovat, aby ji odstranil poté, co zahraješ ránu a Tvůj míč je v pohybu), avšak musíš se k jednomu nebo druhému rozhodnout předtím, než zahraješ ránu.
Jestliže zahraješ ránu, když je praporková tyč ponechána v jamce, a Tvůj míč v pohybu tuto praporkovou tyč zasáhne, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží.
Hledání a identifikace míče (Pravidlo 7)
Můžeš míč řádně hledat tak, že podnikáš rozumné kroky k jeho nalezení a identifikaci, jako je odsunutí nebo ohnutí trávy, křoví, větví stromů nebo dalších rostoucích nebo připojených přírodních objektů.
Jestliže tyto rozumné kroky coby součást řádného hledání zlepší podmínky ovlivňující ránu, pak to není trestné. Avšak jestliže ke zlepšení došlo v důsledku kroků přesahujících rozumné a řádné hledání, obdržíš všeobecný trest.
Jestliže míčem během hledání nebo identifikace náhodou pohneš Ty, Tvůj soupeř nebo kdokoli jiný, není to trestné, ale míč musí být vrácen na původní místo.
Svůj míč můžeš identifikovat buď tak, že vidíš, jak se zastavil, nebo když na něm vidíš svou identifikační značku.
Jestliže nějaký míč může být Tvůj, ale přitom ho nemůžeš identifikovat tak, jak leží, můžeš ho za tímto účelem zvednout. Avšak předtím musíš označit jeho pozici a nesmíš ho očistit více, než je nutné k jeho identifikaci (vyjma na jamkovišti).
Zvednutí a vrácení míče (Pravidlo 14.1 a 14.2)
Předtím, než zvedneš svůj míč podle Pravidla, které vyžaduje jeho vrácení na původní místo, musíš označit jeho polohu, což znamená: 
 • Položit markovátko bezprostředně za svůj míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo
 • Přidržet hůl na zemi bezprostředně za svým míčem nebo bezprostředně vedle něj.
Svůj míč můžeš podle Pravidel zvednout pouze Ty sám nebo někdo, koho tím pověříš, avšak jestliže je Tvůj míč na jamkovišti, může ho zvednout také Tvůj nosič. Jestliže musí být Tvůj míč vrácen poté, co byl zvednut nebo pohnut, musí se běžně
použít původní míč.
Svůj míč můžeš podle Pravidel vrátit pouze Ty sám nebo ta osoba, která ho zvednula nebo s ním pohnula.
Tvůj míč musí být vrácen na své původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto).

Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží

Hraj hřiště, jak ho nalezneš (Pravidlo 8)
„Hraj hřiště, jak ho nalezneš“ je jedním z centrálních principů celé hry.
Když se Tvůj míč zastaví, musíš běžně akceptovat podmínky ovlivňující ránu a nesmíš je předtím, než míč odehraješ, nijak zlepšit.
Nesmíš si zlepšit:

 • Polohu svého míče,
 • Prostor svého zamýšleného postoje,
 • Prostor svého zamýšleného švihu,
 • Svůj směr hry, nebo
 • Oblast úlevy, do které budeš spouštět nebo umisťovat míč, tím, že bys odsunul, ohnul nebo zlomil nějaký:
 • Rostoucí nebo připojený přírodní objekt
 • Nepohyblivou závadu
 • Nedílnou součást, nebo
 • Hraniční objekt.

Typickými příklady nepovolených akcí je třeba odlomení větve bránící ve švihu,
sešlápnutí trávy za míčem nebo vytažení autového kolíku.

Hraj míč, jak leží (Pravidlo 9)
„Hraj míč, jak leží“ je jedním z centrálních principů celé hry.
Svůj míč v klidu na hřišti musíš hrát, jak leží, vyjma když Ti Pravidla nařizují nebo umožňují:

 • Hrát míč z jiného místa na hřišti, nebo
 • Zvednout míč a pak ho vrátit na původní místo.

Jestliže se Tvůj míč zastavil a následně s ním pohnuly přírodní síly, jako je voda nebo vítr, musíš ho hrát z jeho nového místa. Avšak jestliže míč byl na jamkovišti a pohnul se poté, co byl zvednut a vrácen, musíš ho vrátit na původní místo.
Jestliže Tvůj míč v klidu někdo zvedne nebo s ním pohne, nebo se pohne vlivem vnějšího vlivu, musí být míč vrácen na původní místo.
V blízkosti jakéhokoli míče v klidu bys měl být opatrný, protože když způsobíš, že se pohne Tvůj míč nebo míč Tvého soupeře, běžně obdržíš trest (vyjma na jamkovišti).
Například když svůj míč v poli (nebo v bankru či trestné oblasti) zasáhneš při cvičném švihu, nejedná se o ránu, míč musíš vrátit a připočítat si jednu trestnou ránu.

Spuštění míče

Spuštění míče v oblasti úlevy (Pravidlo 14.3)
Kdykoli spouštíš míč podle tohoto Pravidla, můžeš použít jakýkoli míč.
Míč musíš spustit správným způsobem, což zahrnuje splnění všech tří následujících
požadavků:

 • Míč musíš spustit Ty sám (nemůže to udělat nikdo jiný).
 • Míč musíš upustit z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:
  • Spadl přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným
   pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotknul žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne
   na zem.

„Výška kolen“ znamená úroveň výšky Tvého kolene, když stojíš.

 • Míč musí být spuštěn v oblasti úlevy. Ty sám, když spouštíš míč, můžeš stát
  buď uvnitř oblasti úlevy, nebo mimo ni.

Jestliže byl Tvůj míč spuštěn nesprávným způsobem, protože nebyl splněn jeden nebo více z těchto tří požadavků, pak ho musíš spustit znovu správným způsobem, přičemž není nijak omezen počet takových pokusů. Spuštění míče nesprávným způsobem se nezapočítává do dvou vyžadovaných pokusů o spuštění předtím, než musí být Tvůj míč umístěn. Úlevu dokončíš, pouze když se Tvůj míč spuštěný správným způsobem zastaví v oblasti úlevy.
Když se Tvůj míč spuštěný správným způsobem zastaví mimo oblast úlevy, musíš spustit míč správným způsobem ještě jednou.
Jestliže se i při tomto druhém pokusu Tvůj míč zastaví mimo oblast úlevy, musíš dokončit úlevu tak, že umístíš míč na místo, kde se Tvůj míč poprvé dotknul země při druhém spuštění.
Jestliže se při spuštění nebo umístění míče dopustíš jakékoli chyby (neoprávněně nahradíš míč, spustíš míč nesprávným způsobem nebo na nesprávné místo nebo se míč na nesprávném místě zastaví), můžeš toto pochybení beztrestně napravit tak,
že míč zvedneš a postupuješ správně. Pokud ale takovou chybu nenapravíš a míč odehraješ, obdržíš příslušný trest.

Spuštění míče

Spuštění míče

Připomínka:
Nesprávné spuštění (viz třetí část obrázku, kdy je míč spuštěn mimo oblast úlevy, nebo spuštění z nesprávné výšky na předchozím obrázku), se NEZAPOČÍTÁVÁ mezi dvě spuštění vyžadovaná Pravidly před tím, než je potřeba míč umístit.

Spuštění míče

Připomínka:
Spuštění mimo danou spojnici (viz třetí část obrázku) nevytvoří žádnou oblast úlevy, takže pokud takto spuštěný míč odehraješ, zahraješ z nesprávného místa (a obdržíš příslušný trest).

Opakování rány

Hraní rány z místa, odkud byla hrána předchozí rána (Pravidlo 14.6)
Toto platí, kdykoli podle Pravidel musíš nebo můžeš hrát svou příští ránu z místa, odkud jsi hrál svou předchozí ránu (třeba když využíváš úlevu se ztrátou rány a vzdálenosti pro ztracený míč nebo míč mimo hřiště).

Ztracený míč nebo míč mimo hřiště

Ztracený míč nebo míč mimo hřiště (Pravidlo 18.2)
Tvůj míč je ztracen, jestliže není nalezen do tří minut od okamžiku, kdy jste ho Ty nebo Tvůj nosič začali hledat.
Tvůj míč v klidu je mimo hřiště, pouze pokud je celým svým objemem za hranicí hřiště.

Jestliže je Tvůj míč ztracen nebo je mimo hřiště, musíš postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti tak, že si připočteš jednu trestnou ránu a hraješ míč z místa, odkud jsi hrál svou předchozí ránu (viz Diagram 14.6).
Můžeš ale stát mimo hřiště a hrát míč, který je na hřišti.

Provizorní míč; Nehratelný míč

Provizorní míč (Pravidlo 18.3) Jestliže Tvůj míč může být ztracen nebo může být mimo hřiště, můžeš, abys ušetřil čas, hrát provizorně další míč s trestem ztráty rány a vzdálenosti. Avšak nemůžeš hrát provizorní míč, jestliže si jsi vědom, že Tvůj původní míč je v trestné oblasti. Ještě před zahráním rány musíš oznámit, že budeš hrát provizorní míč. Nestačí, abys řekl, že budeš hrát další míč nebo že budeš hrát znovu. Musíš použít slovo „provizorní“ nebo dát jiným způsobem zřetelně najevo, že budeš hrát míč provizorně podle Pravidla 18.3.
Jestliže to neoznámíš (i když jsi měl v úmyslu hrát provizorní míč) a zahraješ ránu míčem z místa, odkud jsi hrál svou předchozí ránu, stává se tento míč Tvým míčem ve hře s trestem ztráty rány a vzdálenosti. Tvůj provizorní míč se stane Tvým míčem ve hře s trestem ztráty rány a vzdálenosti v následujících dvou případech:
 • Když je Tvůj původní míč ztracen kdekoli na hřišti (vyjma v trestné oblasti) nebo když je mimo hřiště.
 • Když zahraješ svůj provizorní míč z místa, které je blíže jamce, než odhadovaná poloha Tvého původního míče.
Jestliže se Tvůj provizorní míč ještě nestal Tvým míčem ve hře, musíš zanechat jeho hraní v následujících dvou případech:
 • Když je Tvůj původní míč nalezen na hřišti mimo trestnou oblast před uplynutím tří minut povolených na hledání.
 • Když je Tvůj původní míč nalezen v trestné oblasti nebo je známo nebo prakticky jisto, že je v trestné oblasti. Musíš buď hrát svůj původní míč, jak leží, nebo využít úlevu s trestem.
Nehratelný míč (Pravidlo 19) Pouze Ty sám můžeš rozhodnout, že Tvůj míč je nehratelný. Úleva pro nehratelný míč je možná kdekoli na hřišti, vyjma v trestné oblasti. Viz diagramy v částech „Pole“ a „Bankry“ ohledně návodu, jak postupovat při úlevě pro nehratelný míč. Pokud Tvůj míč leží v opravdu špatné poloze (třeba v křoví, mezi kameny nebo hluboko v lese), vždy stojí za to zvážit úlevu pro nehratelný míč včetně návratu na předchozí místo (postup se ztrátou rány a vzdálenosti). Pokud se totiž pokusíš míč odehrát a nepodaří se Ti to, tak právě tato možnost už nebude dostupná, protože místo Tvé poslední rány už bude zde.

Slovníček pojmů

Důležité pojmy a vysvětlivky
Abnormální stav hřiště: Díra po zvířeti, půda v opravě, nepohyblivá závada nebo náhodná voda.
Délka hole: Délka nejdelší hole ze 14 (nebo méně) holí, které máš během kola, jiné než patru. Například jestliže nejdelší hůl (jiná než patr), kterou během kola máš, je driver o délce 43 palců (109.22 cm), je Tvou délkou hole během tohoto kola 43 palců.
Dohraný: Jestliže Tvůj míč po úderu skončí v jamce a zastaví se tam, přičemž je celý pod úrovní povrchu jamkoviště.
Ve speciálním případě, když se Tvůj míč opírá o praporkovou tyč v jamce, se Tvůj míč považuje za dohraný, jestliže se jeho libovolná část nachází pod povrchem jamkoviště.
Hraniční objekt: Umělé objekty a předměty vyznačující hranici hřiště, jako jsou zdi, ploty, budovy, kolíky nebo zábradlí. Hraniční objekty nejsou závady a není od nich možná žádná úleva.
Náhodná voda: Jakékoli dočasné nahromadění vody na povrchu země (jako jsou louže po dešti nebo závlaze nebo přetečení trvalé vodní plochy nebo toku), které není v trestné oblasti a které je viditelné předtím nebo potom, co zaujmeš postoj (aniž bys přitom vodu nohama nadměrně vyšlapával).
Nedílná součást: Umělý objekt prohlášený Soutěžním výborem za součást hry a výzvy hřiště, od kterého tak není možná beztrestná úleva.
Nejbližší místo úplné úlevy: Tvůj referenční bod pro využití beztrestné úlevy od abnormálního stavu hřiště nebo nesprávného jamkoviště. Je to odhadnutý bod, pro který, kdyby na něm Tvůj míč ležel, platí, že:

 • Je nejblíže původnímu místu Tvého míče, avšak ne blíže jamce, než je toto
  původní místo,
 • Je v požadované oblasti hřiště, a
 • Nedochází na něm k tomu překážení, od kterého využíváš úlevu, a to pro
  stejný úder, jaký bys býval hrál z původního místa, pokud by k danému
  překážení nedocházelo.

Odhadnutí referenčního bodu vyžaduje, abys určil hůl, postoj, švih a směr hry, které bys býval použil pro svou ránu z původního místa.
Nepohyblivá závada: Jakákoli závada, která nemůže být přesunuta bez vynaložení nadměrného úsilí, nebo aniž by došlo k poškození závady nebo hřiště.
Nesprávné jamkoviště: Jakékoli jiné jamkoviště na hřišti, než je jamkoviště jamky, kterou právě hraješ. Nesprávná jamkoviště jsou součástí pole.
Odpaliště: Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole.

Slovníček pojmů

Pohyblivá závada: Závada, která může být přesunuta s vynaložením rozumného úsilí a aniž by došlo k poškození závady nebo hřiště.
Jestliže část nepohyblivé závady nebo nedílné součásti (jako jsou vrata, dveře nebo část upevněného kabelu) splňuje tyto dvě podmínky, pak je tato část považována za pohyblivou závadu. Avšak toto neplatí, jestliže tato pohyblivá část nepohyblivé závady nebo nedílné součásti není určena k tomu, aby se s ní hýbalo (jako je uvolněný kámen v kamenné zdi).

Slovníček pojmů

Trestná oblast: Oblast, ze které můžeš využít úlevu s jednou trestnou ranou, pokud se v ní Tvůj míč zastaví. Trestné oblasti jsou žluté a červené.
Volný přírodní předmět: Jakýkoli volný přírodní objekt, jako jsou:

 • Kameny, stébla trávy, listy, větve a klacíky,
 • Mrtvá zvířata a zvířecí trus,
 • Červi, hmyz a podobná zvířata, jež mohou být snadno odstraněna, stejně jako hromádky či sítě (jako jsou žížalince nebo mraveniště), které budují, a 
 • Hroudy pevné zeminy (včetně vyseknutých drnů nebo špuntů po provzdušňování).

Tyto přírodní objekty nejsou volné, jestliže jsou:

 • Připojené nebo rostoucí,
 • Pevně zapuštěné v zemi (tj. když je není možné jednoduše sebrat), nebo
 • Ulpívající na míči.

Zabořený: Když je Tvůj míč ve svém vlastním důlku po dopadu jako následek Tvé předchozí rány a když se jeho libovolná část nachází pod úrovní země. Tvůj míč se nemusí nutně dotýkat půdy, aby byl zabořený (například mezi míčem a půdou může
být tráva nebo volné přírodní předměty).

Slovníček pojmů

Závada: (viz též nepohyblivá a pohyblivá závada): Jakýkoli umělý objekt vyjma nedílných součástí a hraničních objektů.
Příklady závad:

 • Silnice a cesty s umělým povrchem, včetně umělých krajnic a okrajů.
 • Budovy a vozidla.
 • Postřikovače, drenáže a další součásti závlahového systému.
 • Výstroj hráčů, praporkové tyče a hrábě.

Zlepšit: Změnit jednu nebo více podmínek ovlivňujících Tvou ránu nebo jiných fyzických podmínek ovlivňujících Tvou hru tak, že získáš případnou výhodu pro svou ránu.
Známo nebo prakticky jisto: Standard pro rozhodování, co se stalo s Tvým míčem –například jestli Tvůj míč skončil v trestné oblasti, jestli se pohnul nebo co způsobilo,vže se pohnul.
Známo nebo prakticky jisto znamená víc než jen, že daná věc je možná nebovpravděpodobná. Znamená to, že buď:

 • Existuje přesvědčivý důkaz, že se dotyčná událost s Tvým míčem skutečněmstala, jako když jsi to Ty nebo jiný svědek viděl, nebo
 • Ačkoli existuje určitá velmi malá pochybnost, veškeré rozumně dostupné důkazy nasvědčují, že dotyčná událost nastala s pravděpodobností alespoň 95%.
  Ztracen: Status míče, který nebyl nalezen do tří minut od okamžiku, kdy jste ho Ty nebo Tvůj nosič (nebo Tvůj partner nebo partnerův nosič) začali hledat.
  Ztráta rány a vzdálenosti: Postup a trest, když využíváš úlevu tím, že hraješ míč z místa, odkud jsi hrál svou předchozí ránu.

Tempo hry; Ready golf

Doporučení ohledně tempa hry
Kolo má být hráno ve svižném tempu.
Tvé vlastní tempo hry pravděpodobně ovlivní to, jak dlouho bude kolo trvat i dalším hráčům, včetně hráčů v Tvé vlastní skupině a ve skupinách následujících.
Doporučuje se, abys umožnil předejití rychlejší skupině.
Po celé kolo bys měl hrát ve svižném tempu, včetně času spotřebovaného na:

 • Přípravu a zahrání každé rány,
 • Přesun z místa na místo mezi ránami, a
 • Přesun na další odpaliště po dohrání jamky.

Na svou ránu by ses měl připravit předem a být tak připraven k odehrání, jakmile na Tebe dojde řada.
Když je na Tobě řada ve hře:

 • Doporučuje se, abys svou ránu odehrál nejdéle za 40 vteřin poté, co můžeš
  (nebo bys měl být schopen) hrát bez překážení a vyrušování, a
 • Běžně bys měl být schopen odehrát svou ránu mnohem rychleji a doporučuje
  se to.

Ve hře na rány hraj tzv. „ready golf“ bezpečným a odpovědným způsobem.
Ve hře na jamky se můžeš se svým soupeřem dohodnout, že jeden z vás bude hrát mimo pořadí, aby se ušetřil čas.
Ready golf
Ready golf znamená hrát, jakmile jsi připraven – nemusíš čekat, až odehraje hráč, který je nejdál od jamky.
Situace, kdy bys měl hrát Ready golf:

 • Když nejvzdálenější hráč má obtížnou ránu a zvažuje své možnosti.
 • Když jiný hráč ve skupině čeká na uvolnění jamkoviště.
 • Na odpališti, když hráč, který je na řadě, se zdržel.
 • Když můžeš napřed zahrát svůj míč a teprve pak jít pomoci s hledáním jiného míče.

Když je to možné, dej ostatním hráčům na vědomí, že budeš hrát.

Soutěže; Hendikepy

Při účasti v soutěži je vhodné mít na zřeteli:

 • Způsob přihlášení (elektronicky či jinak) a uzávěrku přihlášek.
 • Formát hry (na rány, Stableford, brutto/netto apod.).
 • Způsob startu (postupně, canon) a čas startu, který je potřeba dodržet!
 • Další podmínky vypsané pořadatelem.

Pokud se soutěže nemůžeš zúčastnit, včas se odhlas, nebo (pokud je na to již pozdě) uvědom o své neúčasti pořadatele, aby se mohla uzpůsobit startovní listina.
Pokud z jakéhokoli důvodu nedokončíš kolo, opět o tom uvědom pořadatele a také nezapomeň podepsat výsledek hráče, kterému jsi dělal zapisovatele.
Při hře pak respektuj jak ostatní hráče, tak i pořadatele a další osoby (Soutěžní výbor, rozhodčí, startéra, forecaddies, maršály, recepční či údržbu hřiště).
Hendikepy
Hendikepy se dnes počítají jednotně podle Celosvětového hendikepového systému (WHS = World Handicap System), jehož správcem jsou, stejně jako u Pravidel golfu, R&A a USGA.
V zásadě se hendikep (správně Hendikepový index) hráče vypočte jako průměr nejlepších 8 výsledků z posledních 20. Dokud nemáš 20 přípustných výsledků, bere se jich do výpočtu méně. Jako výsledek se přitom bere tzv. Přepočtená odchylka, což je v podstatě vyjádření, na jaký hendikep jsi ten den hrál (což spíš odpovídá brutto výsledku na rány, než Stablefordovým bodům).
Hendikep se nemusí měnit po každém kole – mnohdy se po jednom špatném kole nezmění, protože takové kolo nebude mezi započítávanými výsledky. To až když je takových kol víc a začnou se započítávat, bude se hendikep zhoršovat. Naopak po
dobrém kole je zpravidla snížení okamžité.
Podrobnosti jsou popsány v samostatných Pravidlech pro hendikepy.
V rámci ČGF jsou hendikepy automaticky vedeny centrálně „na serveru“. Vždy je ale vhodné si hlídat, že jsou správně započteny všechny odpovídající výsledky, včetně povinnosti hlásit výsledky uhrané v zahraničí (ať už dobré, nebo špatné).
Přímým správcem Tvého hendikepu je pak Tvoje hendikepová autorita, což je Hendikepová komise Tvého domovského klubu, se kterou bys měl řešit všechny případné problémy.

Přejít nahoru