Žďár-Jesenice u Rakovníka, Czechia

STANOVY CLUBU

Group-73.png

GOLF CLUB PODBOŘÁNKY, z.s.

I.

Základní ustanovení

Spolek s názvem GOLF CLUB PODBOŘÁNKY, z.s. (dále jen GCP) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.

Sídlem GCP je Podbořánky 60, Jesenice

GCP bylo přiděleno IČ: 708 000 31

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

 1. Základním účelem a hlavní činností GCP je :
  1. provozovat sport a obdobnou činnost rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
  2. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
  3. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
  4. vést své členy a ostatní zájemce o sport dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel
  5. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
  6. zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
  7. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.
 2. GCP může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

III.

Orgány GCP

 1. Orgány GCP jsou:
  1. valná hromada jako orgán nejvyšší,
  2. výkonný výbor jako orgán statutární,
  3. kontrolní komise jako orgán kontrolní,

2. Valná hromada.

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem GCP. Valná hromada je složena ze všech členů GCP starších 18ti let.
 2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď na adresu bydliště nebo na elektronickou adresu.
 3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 14 dní před konáním zasedání valné hromady.
 4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 60 členů spolku starších 18ti let nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.
 5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
  1. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, GCP. schválení fúze či rozdělení,
  2. rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky GCP; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
  3. volba a odvolání 3 členů výkonného výboru, (+2 členové výkonného výboru jsou jmenováni
   společností Golf Park Podbořánky s.r.o. před volbou ostatních členů výkonného výboru)
  4. volba a odvolání členů kontrolní komise
  5. rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem GCP
  6. určení hlavních směrů činnosti GCP,
  7. schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
  8. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
  9. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,
  10. schvaluje návrh rozpočtu na příští období
  11. schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulé období
 7. Valná hromada klubu je usnášeníschopná pokud je přítomno a registrováno v prezenční listině alespoň 20 členů s hlasovacím právem.Pokud není přítomen potřebný počet členů, po 1 hodině čekání se valná hromada rozpouští a bude svolána náhradní valná hromada, nejdřív však po uplynutí 5 týdnů a nejpozději do 8 týdnů.

 8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného (viz bod 2.9).
  Usnesení valné hromady jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Hlasování se provádí aklamací. K platnosti usnesení o změnách stanov a o zrušení klubu je nezbytný souhlas společnosti Golf Park Podbořánky s.r.o..

 9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

 10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň všichni přítomní členové s hlasovacím právem. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

 11. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady prezident GCP nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

 12. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle GCP, a to v určených dnech a hodinách.

   

3. Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti GCP v období mezi zasedáními valné hromady.
 2. Výkonný výbor má 5 členů. Členem výkonného výboru je vždy prezident a další členové výkonného výboru jakožto statutární orgány GCP. Za klub jedná navenek samostatně prezident klubu, který je taktéž oprávněn za klub samostatně podepisovat nebo za klub jsou oprávněni jednat a podepisovat dva členové výkonného výboru společně s tím, že alespoň jeden z nich musí být nominovaný společností Golf Park Podbořánky s.r.o.
 3. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je pětileté.
 4. Výkonný výbor svolává k zasedání prezident nebo v případě, kdy tak prezident nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok.
 5. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 6. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů GCP.
 7. Výkonný výbor zejména:
  1. volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenta klubu a odvolává je
  2. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
  3. organizuje a řídí činnost GCP,
  4. schvaluje a vydává vnitřní předpisy GCP, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
  5. připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
  6. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku GCP,
  7. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
  8. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
  9. Může rozhodnout o roční odměně funkcionářům, kteří vykonávali činnost nad rámec svých povinností.
  10. Navrhuje výši a splatnost vstupních poplatků a ročních členských poplatků členů.
 8. Odstoupení z funkce provede člen výboru buď písemně nebo ústně před usnášeníschopným výborem nebo usnášeníschopnou valnou hromadou. Zbývající členové výboru jsou oprávněni kooptovat jiného člena výboru. Funkční období je pětileté, opětovná volba či jmenování jsou možné.

4. Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti GCP řádně vedeny a vykonává-li GCP činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy GCP.
 2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.
 3. Funkční období členů kontrolní komise je pětileté.
 4. Kontrolu činnosti GCP provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů GCP či členů GCP. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů GCP či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.
 5. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
  1. kontrola hospodaření GCP,,
  2. kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů.
 6. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

IV.

Členství

 1. Členství se rozlišuje na:
  1. řádné – převoditelné
  2. řádné – nepřevoditelné
  3. čestné
  4. dočasně nepřevoditelné
 2. Řádným a dočasným členem GCP se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností GCP a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy GCP.
 3. O  přijetí  za  řádného a dočasného  člena   rozhoduje   výkonný   výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.
 4. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti GCP, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.
 5. O udělení čestného členství rozhoduje výkonný výbor s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
 6. GCP vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.
 7. Údaje o členech GCP mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je GCP členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v GCP podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
 8. Členství v klubu je převoditelné. Podmínky převodu upřesňuje směrnice klubu vydaná výkonným výborem.
 9. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od GCP na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány)
   

A) Členská práva a povinnosti

 1. Členská práva:
  1. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti GCP,
  2. být informován o činnosti GCP,
  3. účastnit se  akcí, školení  a  seminářů,  podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
  4. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti GCP,
  5. účastnit se jednání orgánů GCP, jedná-li se o  činnost či chování daného člena,
  6. změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
  7. ukončit kdykoli své členství.
  8. podílet se na řízení GCP,
  9. účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,
  10. volit a být volen do všech volených orgánů GCP za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.
 2. Členské povinnosti:
  1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti GCP,
  2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy GCP a základní normy sportovního chování,
  3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů GCP,
  4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží GCP k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o dobré jméno GCP.
  5. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v GCP,  pokud  o tom příslušný orgán GCP podle stanov rozhodl,
  6.  řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

B) Zánik členství

 1. Členství v GCP zaniká:
  1. vystoupením člena,
  2. vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
  3. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů GCP, usnesení a rozhodnutí orgánů GCP nebo jiných členských povinností,
  4. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
  5. zánikem GCP bez právního nástupce.
    

C) Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení  se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou GCP poskytl.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší  v  případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

VI.

Majetek a hospodaření

 1. Zdrojem majetku GCP jsou zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
  3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,
  4. příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
  5. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
  6. dary
 2. Majetek GCP  je ve vlastnictví GCP jako celku. O převodech vlastnického práva  k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
 3. Bližší zásady hospodaření s majetkem GCP může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
 4. V případě zrušení GCP bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu GCP.   Jestliže GCP obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.
   

VII.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Dosavadní vnitřní předpisy zůstávají nadále v platnosti.
 2. Valná hromada GCP zmocňuje výkonný výbor provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výkonný výbor odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.
 3. Tato změna stanov byla schválena valnou hromadou GCP dne 12.3.2016
   
Přejít nahoru