Žďár-Jesenice u Rakovníka, Czechia

PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ

Group-73.png

GOLF PARK Podbořánky s.r.o.
Nařízení upravující využívání golfového areálu

Platnost: od 1.4.2012

Provozovatel areálu: GOLF PARK Podbořánky s.r.o. IČO:25794574
Klub působící na golfovém hřišti: GOLF CLUB Podbořánky z.s. IČO:70800031

1. Provozní řád a etika pro návštěvníky Golf Parku Podbořánky

  • Návštěvník golfového areálu v Podbořánkách je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a ten v průběhu své návštěvy dodržovat pro bezpečnost a spokojenost svou i ostatních návštěvníků areálu.
  • Za návštěvníka je považován každý hráč golfu (včetně členů Golf clubu Podbořánky), jeho doprovod, diváci, návštěvníci klubovny, případně i osoby areálem procházející.
  • Golfový areál Golf Park Podbořánky sestává z 9 jamkového golfového hřiště, 2 cvičných jamek, cvičných ploch (driving range), klubovny a parkoviště.
  • Odpovědnými osobami jsou: majitel hřiště, prezident clubu, manažer, marshal, rozhodčí, oprávněný trenér či cvičitel golfu, greenkeeper, recepční, všichni členové Výboru a Kontrolní a revizní komise GCPOD.

2. Provoz areálu

  • Parkování je povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti. Vjezd a parkování u klubovny je zakázáno s výjimkou obsluhy, majitele hřiště, prezidenta a managera clubu. Výjimky je možné schválit pouze s majitelem hřiště.
  • Provozní doba (duben-říjen) zpravidla začíná v 10.00 hod. a končí soumrakem, nejpozději pak ve 20.00 hodin
  • Aktuální provozní dobu stanovuje majitel hřiště v závislosti na ročním období a momentálním stavu hřiště a počasí. Aktuální informace jsou vyvěšeny v recepci nebo uvedeny na internetových stránkách – www.golfpark.cz
  • Poslední možné odbavení na recepci clubu je v 18.30 hodin (platí pro období květen-září), ukončení hry a opuštění hřiště nejpozději do soumraku.
  • Odpovědná osoba má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu, uzná-li to za vhodné vzhledem k zabezpečení ochrany zdraví a zamezení škod.
  • Manažer hřiště má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup do areálu také v případě, že tak stanoví smlouva se smluvním partnerem – krátkodobým uživatelem. Informace jsou vyvěšeny na internetových stránkách clubu s předstihem.
  • K výuce golfu jsou v celém areálu oprávněni pouze smluvní trenéři a cvičitelé Golf Parku Podbořánky
  • Předvádět golfovou hru návštěvníkům je dovoleno pouze po souhlasu odpovědné osoby

3. Povinnosti návštěvníků (povinnosti hráčů řešeny samostatně-viz odst.5)

  • Návštěvník je povinen chovat se v prostorách golfového hřiště dle golfové etikety a dobrých mravů tak, aby nerušil ostatní.
  • Z areálu golfového hřiště mohou být vykázáni návštěvníci pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.
  • Vulgární chování vůči maršálům a recepčním, jakož i k ostatnímu personálu, stejně jako vůči ostatním návštěvníkům a hráčům je považováno za hrubé porušení provozního řád a návštěvník na základě takového chování může být vykázán z areálu golfového hřiště.
  • Návštěvník, který není účastníkem golfové hry ani doprovodem, nemá oprávnění vstupu do hrací plochy s výjimkou veřejných nebo označených cest. Každý, kdo poruší toto ustanovení tak činí výhradně na vlastní nebezpečí. Pokud se takový návštěvník ocitne na hrací ploše a bude svým chováním znemožňovat hru, má hráč právo jej požádat o opuštění hrací plochy. V případě, že toto návštěvník neučiní, bude odpovědnou osobou vykázán ze hřiště.
  • Podél jamek č. 2,4,5 a 6 probíhají veřejné cesty, na kterých mají přednost chodci. Hráč má povinnost umožnit procházejícím průchod!!!
  • Pro návštěvníky driving range platí přísný zákaz sbírání golfových míčků. Drivingové míče jsou majetkem Golf Parku Podbořánky.
  • V celém areálu je zakázáno nechat bez dozoru malé děti.
  • V případě bezprostředně se blížící bouřky jsou návštěvníci povinni s ohledem na svoji bezpečnost urychleně opustit hřiště a cvičné plochy. Totéž platí v případě zvukového signálu.
  • Návštěvník plně odpovídá za škody způsobené na zdraví či majetku areálu.
  • Je zakázán vstup, sbírání či lovení míčků v rybníčcích u jamky č. 1,8, a 9. Porušení se trestá okamžitým vykázáním z areálu, případně zahájením disciplinárního řízení.
  • Vstup s kočárkem na hrací plochu v turnaji je zakázán, v ostatních případech pouze na vlastní nebezpečí – veškerou odpovědnost nese hráč či jeho doprovod s kočárkem.

4. Podmínky pro vstup psů na hřiště

  • Zákaz vstupu bojových plemen a velkých plemen (např. vlčák, doga atd.).
  • Majitel psa nese veškerou odpovědnost za případné škody na majetku či zdraví způsobené psem.
  • Pes musí být na max. 2 m vodítku, pevně ukotveném na bagu či vozíku.
  • Majitel nesmí vzít psa na hřiště při turnaji nebo probíhajícím HCP.
  • V případě hry s cizími lidmi, musí všichni hráči ve flightu souhlasit s přítomností psa.
  • Pes musí být vychovaný a poslouchat svého majitele.
  • Pes nesmí rušit svým chováním okolní hráče (např. štěkot).
  • Pes nesmí vstupovat na greeny a do bunkerů.
  • Majitel musí uklízet exkrementy.
  • Pes nesmí obtěžovat svým chováním hráče v klubovně.
  • Při porušení shora uvedených pravidel bude majitel se svým psem vykázán ze hřiště.

5. Povinnosti hráče

  • Hráč je povinen chovat se v prostorách golfového hřiště dle golfové etikety a dobrých mravů tak, aby nerušil ostatní. Nevhodné chování zvláště pak pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek bude potrestáno diskvalifikací (v případě účasti v turnaji), vykázáním z areálu bez náhrady a případně zahájením disciplinárního řízení.
  • Využívat hřiště nebo cvičných ploch je možné pouze po uhrazení příslušných poplatků.
  • Každý hráč je povinen se před začátkem hry ohlásit na recepci clubu. Pokud není obsluha na recepci přítomna, hráč využije možnosti samoodbavení u vchodu do klubovny.
  • Hráč je povinen dodržovat v recepci rezervovaný čas. V případě, že zpoždění přesahuje 5 minut, ztrácí hráč nárok na svůj rezervovaný čas. Výjimkou je pouze zdržení vlivem toho, když je na startu skupina začínající druhou devítku. Skupina začínající hru na druhé devítce má v tomto případě přednost před skupinou začínající hru na první devítce.
  • Přerušením hry bez výzvy odpovědné osoby nebo z důvodu zhoršených klimatických podmínek ztrácejí hráči nárok na pořadí.
  • Hráč a doprovod hráče vstupují na hřiště výhradně na vlastní nebezpečí.
  • Podél jamek č. 2,4,5 a 6 probíhají veřejné cesty, na kterých mají přednost chodci. Hráč má povinnost umožnit procházejícím průchod!!!
  • Samostatné hry na hřišti se může zúčastnit pouze hráč s HCP 54 a nižším. Po dohodě s odpovědnou osobou lze povolit hru i hráčům bez HCP, vždy však doprovázenými hráček s HCP 36 a nižším. Skupina nemůže být tvořena pouze hráči bez HCP.
  • Hráč a jeho doprovod musí být v prostorách cvičného areálu a na hřišti vhodně oblečen. Nejsou povolena pánská trička bez rukávu, džíny, sportovní trenýrky, dámská trička s úzkými ramínky (tílka). Nevhodné jsou též teplákové soupravy a jejich části. Je zákaz používat při pohybu po travnatých plochách jinou obuv, než s rovnou hladkou podrážkou nebo soft spikes. V případě nedodržení provozního řádu nebude návštěvníkovi a doprovodu návštěvníka vstup do cvičného areálu a hřiště umožněn, případně bude z areálu Golf Parku Podbořánky vykázán bez náhrady. Pravomoc rozhodnout mají v tomto bodě odpovědné osoby Golf Parku Podbořánky.
  • Hráč je povinen využívat odpaliště své kategorie, pokud není odpovědnou osobou stanoveno jinak.
  • Hráč je povinen respektovat místní pravidla, dodržovat pravidla hry a chování tak, aby nedocházelo k poškozování zařízení sloužících k orientaci při hře (kolíky vyznačující vzdálenosti či překážky, značky na odpalištích, čističky míčků, lavičky, aj.)
  • Hráč je povinen vracet vyseknuté drny, upravovat bankry, vypichovat stopy po míči na jamkovištích. Hráči jsou povinni mít u sebe vypichovátko. Pokud ho nevlastní, nebudou připuštěni ke hře.
  • Zákaz jízdy motorovými vozíky přes krátce střižené plochy – forgreeny, greeny, odpaliště nebo tam, kde je to výslovně zakázáno značkou. Pokud to stav hřiště nedovolí (dlouhodobé sucho, podmáčené hřiště), motorové vozíky jsou zakázány. Řídit motorové vozíky mohou výhradně osoby starší 15 let. Zapůjčením motorového vozíku přebírá řidič veškerou zodpovědnost za škody způsobené na majetku či zdraví. Přísný zákaz řízení motorových vozíků pod vlivem alkoholu.
  • Je zakázán vstup (vyjma pravidla o hře z vodní překážky), sbírání či lovení míčků ve vodní překážce u jamky č. 1,8 a 9. Porušení se trestá okamžitým vyloučením ze hry, případně disciplinárním řízením.
  • Je přísně zakázáno používat drivingové míče mimo cvičný areál. Při porušení těchto pravidel má odpovědná osoba právo ukončit hru bez náhrady.
  • Přísný zákaz vstupu do dopadového prostoru driving range.
  • Hráč má povinnost dodržovat tempo hry a pravidlo přednosti ve hře. Časový limit pro 9 je 2 hodiny 15 minut. Pokud odpovědná osoba usoudí, že hráč není schopen dosavadním tempem hry tento limit dodržet, může být požádán o zrychlení. Při opakování situace může být požádán, aby vynechal jednu nebo více jamek, popř. může být vyloučen ze hry. Hráč nebo skupina hráčů jsou povinni pustit před sebe rychlejší hráče, pokud mají před sebou jednu nebo více volných jamek.
  • Po skončení puttování musí hráč co nejdříve opustit prostor greenu a jeho bezprostřední okolí.
  • V případě bezprostředně se blížící bouřky jsou hráči povinni s ohledem na svoji bezpečnost urychleně opustit hřiště a cvičné plochy. Totéž platí v případě zvukového signálu.

6. Provozní řád Driving range a dalších cvičných ploch

  • Driving range je cvičnou plochou určenou pro nácvik golfové hry.
  • Dalšími cvičnými plochami jsou 2 cvičné jamkoviště a prostor k nácviku krátké hry (chipping a putting).
  • Návštěva driving range je povolena pouze po zaplacení poplatku za DR nebo po uhrazeném FEE. 2 cvičné jamky na hřišti je možno využít též až po zaplacení poplatku.
  • Při pohybu na všech cvičných plochách a v jejich blízkosti je návštěvník povinen dodržovat obecné zásady golfové etikety a pravidel golfu, a chovat se stejně, jako při hře na hřišti.
  • Návštěvníci jsou povinni učinit vše pro to, aby byla dodržena maximální bezpečnost jejich i ostatních návštěvníků.
  • Návštěvníci jsou povinni brát ohled na ostatní hráče, v prostoru odpališť se musí zdržet hlasitého hovoru a telefonování.

a)   Návštěvníci Driving range jsou povinni:

  • Dbát na provádění bezpečného švihu.
  • Hrát rány výhradně do prostoru driving range.
  • Dbát pokynů odpovědných osob.
  • Opravovat stopy po dopadu míče (pitch mark) na 2 cvičných jamkách.
  • Udržovat pořádek na cvičných jamkovištích.
  • Na cvičných jamkovištích provádět cvičné putty výhradně vlastními míči a holí k tomu určenou (putter).

b)   Na driving range a dalších cvičných plochách je zakázáno:

  • Vstupovat pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
  • Při hře z trávníku odpalovat mimo vymezený prostor. V prostoru driving range je možno mimo cvičné rohože odpalovat pouze v označeném sektoru nad krytými odpališťmi.
  • Sbírat již odehrané míče za účelem opětovného odpalu.
  • Hrát na 2 cvičných jamkách zapůjčenými míči, tzv.: driving range balls a zdržovat ostatní hráče na hřišti při přechodu přes hřiště na tyto cvičné jamky.
  • Vstupovat do hracího prostoru – překračovat linii odpalu. Je přísný zákaz vstupu do dopadového prostoru driving range.
  • Jakkoli přemisťovat nebo poškozovat zařízení driving range a dalších ploch.
  • Odnášet zapůjčené golfové vybavení mimo prostor diving range.
  • Odnášet zapůjčené míče mimo prostor driving range.

Provozní řád byl schválen výkonným výborem Golf clubu Podbořánky dne: 24.1.2012

GOLF PARK Podbořánky s.r.o.
Willi Dieter

Přejít nahoru